Den Besvärande….Sanningen

Nu måste jag ge mig in på ett mycket känsligt område för de flesta som har en tro på Gud, men som inte har förankrat den i hela GudsOrdet, hela bibeln! Jag vill ta med dig till 1 Konungabokens sista kapitel 22, och 2 Krönikerboken 18.

Dessa händelser är beskrivna på samma sätt på två ställen i ordet vilket betyder att Gud vill lägga extra vikt vid denna händelse och det som sägs, det blir s.a.s. understruket.

Innan du fortsätter läsa så ber jag dig läsa igenom dessa två kapitel noga och under bön! Du kan läsa 1Kon. här och 2 Krön.här.                                                                                                                                                                                                                                               Läs gärna i din egen bibel om kung Josafat i 2Krön.17:1-5 eller gå in på folkbibeln.com och läs där!

Som du ser så får plötsligt Josafat, som gift sig med kung Ahabs dotter, för sig att han ska hälsa på sin svärfar och just då vill kung Ahab dra ut i krig mot kungen i Aram för att ta tillbaka Ramot i Gilead, och frågar Josafat om han vill vara med, och han svarar: ”Jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar!”  (1Kon.22:4b)

 Är det så här det går till när ledarskapet i kristenheten drar iväg, till `modern till skökorna´ , ”jag som du, mitt ”kyrkfolk” som ditt, mina ”bidrag” som dina,!?

Hoppas du läst igenom de två kapitlen som jag länkat till ovan, annars kommer du kanske inte att hänga med i mitt fortsatta resonemang!

Jag vill göra dig uppmärksam på en ganska allvarlig ”felöversättning” eller ska jag säga en medveten misstolkning för att du och jag ska tänka efter vad det egentligen står i Skriften. Det man inte bör missa i dessa texter är att konung Josafat: ”vandrade på de vägar som ….David hade gått.. – han sökte inte baalerna utan sin fars Gud… Han lydde Guds bud…HERREN stärkte…hans kungadöme…Han var stolt över att gå HERRENS vägar…! (utdrag ur 2 Krön.17:1-5, läs hela texten själv ).

”Men Josafat sade till Israels Kung: ”Fråga dock först HERREN om detta”!(2 Krön.18:4)

”Då samlade Israels kung profeterna, omkring fyrahundra män, och frågade dem”.(1Kon.22:6)

Vad är detta??

Är det Herrens profeter som Ahab samlar, eller!!???? Nej, Baal betyder ”herre” (Wikipedia) så när Josafat vill fråga HERREN så tar Ahab till de 400 Baalsprofeterna, för Baal är hans ”herren”! Det visste ju Josafat, så han frågar: ”Finns det inte längre någon HERRENS profet här, så att vi kan fråga genom honom?” Här blir uppenbart förvirring vad det gäller ”herren” och HERREN och det ledde till att många blandade ihop ”Herren Baal” med Herren Gud Allsmäktig – Abrahams, Isaks och Jacobs GUD!

Lägg märke till att i vår svenska bibel så står det HERREN och HERRENS, med samma betydelse som om det är En och samma GUD, man talar om och till!! Men eftersom den ena kungen tror på och tjänar Baal och den andra kungen vill tro på och tjäna HERREN GUD Abrahans,Isaks och Israels GUD, så är det alltså fel översatt eller så har man ingen kunskap om hur det såg ut med avgudadyrkan och dåtidens villfarelser, som GUD hade varnat för redan innan de gick över Jordan och intog landet! Se (5 Mos.11:16-17).

Om nu våra bibelöversättare inte kan skilja ut av sammanhanget vad som är den VERKLIGA GUDEN och Baals-avguden, hur ska vi då kunna lita på vad översättarna skriver i våra biblar.                                                                               

Eller kan det vara så att vi inte läser GT överhuvudtaget och därför så ser vi inte och förstår inte vad Ordet vill lära oss! Den Helige Ande kan inte heller leda oss, eftersom vi inte läser hela bibeln, och vi själva tappar därför orienteringen.

”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna”. (Luk.24:27). Om Jesua kunde använda det som vi kallar GT och med det förklara vad som sägs om Honom själv, så även Apostlarna och de hade inget NT och tusentals judar och hedningar blev Födda på Nytt och blev ”lydiga” ordet, och blev lärjungar, så varför läser vi inte GT!?

”Josafat, Juda kung, vände välbehållen hem igen till Jerusalem. 2 Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot kung Josafat och sade till honom: ”Skall man hjälpa den ogudaktige? Skall du älska dem som hatar HERREN? På grund av detta vilar HERRENS vrede över dig”. (2Krön.19:1-2) 

 Att strida ihop med fienden ger effekten att man drar över sig HERRENS vrede.

Men nu undrar du kanske, vad har Josafat och Ahabs handlande med dagens skeenden att göra? Jo, – för det första så är det just den förvirringen vi ser i dessa ”treenighetsläror” och ”jesus är gud-läran”, – man lägger till gamla avgudars namn och lärosystem, ända från Babylons tid, utan att tänka på följderna för de människor man ansvarar för i sitt ledarskap. Jesus sade till sina lärjungar: ”Förförelser måste komma, men ve den genom vilken de kommer”!(Luk.17:1)  

 För det andra, så när det kommer en Herrens profet, – Mika, så ska vi lägga märke till att Ahab visste att det var en HERRENS profet men han ”hatade honom”, och profeter som talar sanning i vår tid blir också hatade, men lägg märke till att profeten Mika avslutar sitt budskap från Herren Gud Allsmäktig med dessa ord: ”Och han tillade:”Hör detta, alla ni folk”!

Nu kanske du börjar förstå vad jag menar ovan om ”ledarskapet i kristenheten”!?Josafat visste att svärfar var Baalsdyrkare och ändå drog han ut tillsammans med honom och tog folket med sig!

Det innebär att den här texten gäller ALLA FOLK I ALLA TIDER, alltså även dig och mig i dag!

Vad jag alltså vill visa på, är att vi måste vara mycket noga med att hålla oss troget till det Heliga Gudsordet och inte lägga till, ”teologiska läror” eller ”avgudainspirerade läror”, eller dra ifrån något, så att texten i bibeln blir missvisande!

 NEJ! VÄND OM ”ni vilsegångna får till dina själars herde och vårdare”! (1 Petr.2:25) 

Knäpp dina händer och bed till Honom som ser i det fördålda, – Fader förlåt mig om jag gått vilse och led mig tillbaka till Dig i Jesua Messias Namn.Jag Vill vara Din lärjunge! Amen.

Christer