Nu börjar det bli dags för en påminnelse om SANNINGEN igen!

Den här gången kommer jag att ställa en del frågor och skeenden kopplade till bibelord och börjar med detta!
”Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.” (Jes.53:6) (1917)

Vad är ”missgärning” för något? Svaret måste sökas på rätt ställe – i Guds Ord!

Som du vet så handlar den här bloggen enbart om SANNINGEN som är Jeshua Guds Son, Han som är Vägen, Sanningen och Livet, därför kommer svaret från Guds Ord som ÄR Sanningen.

(Upp.19:13:) ”och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och Hans Namn är Guds Ord”.

(1 Petr 4:11): ”Om någon talar ska han tala i enlighet med Guds ord”.

(Hebr. 4:12): ”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar”. = (vår egen väg)

Det är alltså oerhört viktigt att du och jag lever med Guds Ord i hjärtat, själen och kroppen varje dag för: ”Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga”. (Ps 119:160)

Jeshua – Guds Son tog ”Allas vår missgärning” = synd på sig och då gäller följande sanning: Missgärning är alltså att ”vandra sin egen väg”. Så här sa Mose till folket just som de skulle gå in i ”Landet”.
”Ni står nu i begrepp att gå över Jordan för att komma in i och ta i besittning det land som Herren, er Gud, ger er. När ni tagit det i besittning och bor där, kall ni vara noga med att följa alla de stadgar och rådslut som jag i dag förelägger er”. (5 Mos.11:31-32) ”Ni skall då inte göra allt som vi i dag gör här, där var och en gör vad han själv anser vara rätt”.(5 Mos.12:8)

Hur ser ”din egna” väg ut? Vad är det som du anser vara rätt!? Har DU gått över ditt ”jordan” och in i det Nya Livet med Jeshua?
Det gör man när man blir Född på Nytt! Är du Född på Nytt? Så här säger HAN : ”Jeshua svarade: Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” (Joh.3:3)

Här är några Ord som belyser “Egna Vägar” som är bland de vanligaste orsakerna till varför det ser ut som det gör i vårt samhälle i dag!
(Jak 4:11) ”Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen”.
(Ps. 50:20) ”Du sitter och förtalar din bror, du smutskastar din mors son”!
(2 Mos 20:12) ”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig”.
(Matt 15:4) ”Gud har sagt: Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden…!”
(Luk 18:20) ”Buden kan du… Hedra din far och din mor”.
(Ef. 6:2) ”Hedra din far och din mor – detta är det första budet som har med sig ett löfte…!”

Se dig omkring… här har du grundorsakerna till, ensamhet, utanförskap, ondska och våld, med det kaos som ökar i vårt samhälle!
När vi befinner oss i andlig strid med press från alla sidor är det väldigt lätt att börja tänka och tala illa om sina syskon. Detta är den bästa taktiken för vår själafiende. Han vet att om vi börjar strida mot varandra kommer den Eviges närvaro att lämna oss och vi kan inte vinna seger i striden.

Här har du några ord från Paulus brev till Korinterna som belyser vad vi människor måste tänka på varje dag:
”En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt”. (1Kor.2:14)
”Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jeshua Messias. 12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, 13 så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är. 14 Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 15 Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. 16 Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt, och det templet är ni. 18 Bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen, måste han först bli en dåre för att bli vis. 19 Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, 20 och vidare: Herren känner de visas tankar, han vet att de är tomma”.(1Kor.3:11–20)
”Alltså ska man se oss som Messias (Kristi) tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. 2 Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. 3 Men mig gör det inget om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Nej, jag dömer inte ens mig själv. 4 Jag har inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. 5 Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud”.(1Kor.4:1-5)

Knäpp DINA Händer och bjud in Jeshua i DITT  Hjärta och bed om förlåtelse för Dina Egna Vägar – Missgärningar – Synd, så blir DU Född På Nytt. AMEN.